BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

ORTOGRAFÍA. ACENTUACIÓN. DIPTONGOS, TRIPTONGOS E HIATOS

Repasemos las Reglas de acentuación: "La mayor dificultad del sistema reside en las reglas particulares que rigen la acentuación de los monosílabos, la acentuación de los hiatos, la acentuación de los diptongos, la acentuación de los triptongos, la acentuación de los adverbios en -mente y, muy especialmente, la tilde diacrítica."

Esta semana empezaremos con los diptongos, triptongos e hiatos:


                   Fuente http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/diptri.htm


DIPTONGOS, TRIPTONGOS E HIATOS

·         Diptongo es la reunión de dos vocales en la misma sílaba que se pronuncian en un solo golpe de voz.
Ejemplo: aire, causa, aceite, deuda, boina.

·         Triptongo es la reunión de tres vocales que se pronuncian en un solo golpe de voz.

Ejemplo: limpiáis, acariciéis, averiguáis, buey, miau.

·         Hiato es cuando dos vocales van seguidas en una palabra pero se pronuncian en sílabas diferentes.
Ejemplo: león, aéreo, raíz, feo, peana.

NORMAS DE ACENTUACIÓN DE DIPTONGOS, TRIPTONGOS E HIATOS:

·         Los diptongos y triptongos siguen generalmente las normas generales de la acentuación y se colocará la tilde en la vocal que suena más fuerte.
Ejemplos: diócesis, diáfano, también, después, huésped, náutico, náufrago, sepáis, lleguéis, limpiéis, averiguáis, cuídalo, cuídame, farmacéutico.
·         La "h" muda entre vocales se considera inexistente con respecto a la acentuación de diptongos.
Ejemplos: desahuciar,  rehilar.
·         La "y" griega final forma diptongos y triptongos pero nunca se pondrá tilde en los mismos.
Ejemplos: convoy, Eloy,  Uruguay, Paraguay,  virrey, Valderaduey.
·         Los hiatos siguen, casi siempre, las normas generales de la acentuación.
Ejemplos: león, aéreo.
·         Hay un caso especial que lleva tilde para romper diptongo que no sigue las normas generales.
Ejemplos: raíz, búho, baúl, Raúl, tío, río, María, cantaría, rehúso,  ahínco, caída, iríais, reúne, actúa...


Si queréis practicar actividades de acentuación de los diptongos, triptongos e hiatos, sólo tenéis que pinchar AQUÍ.