BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

BATERÍA DE ORACIONES SUBORDINADAS DE COMPLEMENTO DIRECTO     Después de haber explicado la oración  subordinada sustantivas con función de Complemento Directo, ahora es vuestro turno para saber si las habéis entendido.

     Analizad las siguientes oraciones, indicando las tres fases claras de análisis visto en clase.

                                                               ¡Vamos allá!


Confiesa que estás disgustada.


Esta sentencia demuestra que no todos somos iguales ante la ley.


El ventero preguntó a Don Quijote si tenía dinero.


Esta fábula enseña que la bula acarrea muchos males.


Nos recordó que el viernes termina el plazo.


El condenado no quiere que pidan el indulto para él.


Me dijo que comprendía la situación de la familia.


Comentó que jamás volvería a esa casa.


Confirma a sus amigos que lo pasó genial en los magostos.


Afirmaron en la casa de mi madre que era la más bonita.