BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

LA ORTOGRAFÍA.¿Buscais cómo mejorar vuestra ortografía? En esta página os darán buenos consejos para que podáis escribir correctamente y sin faltas.

La importancia de tener buena ortografía no puede menospreciarse, pues es uno de los elementos del lenguaje que hace que el significado de lo que se escribe sea coherente con lo que se desea expresar. 

Una buena ortografía es vuestra carta de presentación, es de suma importancia escribir bien. 

Haz clic en esta página y allí encontraréis buenos consejos y los pasos a seguir para una correcta expresión sin cometer las temibles faltas ortográficas.