BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

RECUERDA...Diptongo e Hiato. ACTIVIDADES

En castellano existen cinco vocales: a, e, i, o, u. 
Vocales fuertes o abiertas: a, e, o 
Vocales débiles o cerradas: i, u

Diptongo: es la unión de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba. Una de las vocales debe ser cerrada (i,u,) y la otra puede ser cerrada o abierta. (a, e,o)
                         Ejemplo: puer-ta / cua-dra-do / ciu-dad.
Hiato: es la unión de dos vocales que se pronuncian en sílabas diferentes.Una de las vocales debe ser abierta (a,e,o) y la otra puede ser abierta o cerrada tónica (í,ú).  Los hiatos formados por una vocal abierta y una cerrada tónica, siempre lleva tilde sobre la vocal cerrada.
                            Ejemplo: le-ón / cro-a-ta / a-é-re-o / re-ír / ba-úl / Lu-cí-a / ha-bí-a,
¿Cómo sabemos si dos vocales están en diptongo o en hiato?
 Lo primero es seguir tres sencillas reglas:
1. Si las dos vocales son cerradas, entonces están en diptongo y forman una sola sílaba. Llevan tilde según las reglas generales de acentuación. cui-da-do, fui, ciu-dad, cuí-da-lo
2. Si las dos vocales son abiertas, entonces están en hiato y pertenecen a sílabas distintas. Llevan tilde según las reglas generales de acentuación. ro-er, ca-o-ba, so-ez, be-a-to.
 3. Cuando una de las vocales es abierta y la otra cerrada, tenemos que fijarnos en el acento:
            Si el acento va en la vocal cerrada, entonces las vocales están en hiato y pertenecen a sílabas diferentes: ca-í-da, le-í-do, Ra-úl, bú-ho, En estos casos, las vocales cerradas siempre llevan tilde.
             Si el acento va en la vocal abierta, entonces las vocales están en diptongo y pertenecen a la misma sílaba. Llevan tilde según las reglas generales de acentuación. Des-pués, die-ci-séis, puen-te,
ACTIVIDADES: Pincha en el enlace siguiente. DIPTONGO E HIATO