PARA UNHA SITUACIÓN EXCEPCIONAL, MATERIAL EXCEPCIONAL!

Fronte a situación que estamos a vivir estes días e para non caer no aburrimento, internet convértese  nunha fonte virtual inesgotable de recursos culturais. Por iso queremos informar a toda a nosa comunidade educativa dunha serie de contribucións culturais de acceso libre de diferentes organismos. Velaquí distintas opcións máis que interesantes para aproveitar nestes días:
GaliciaLe é a plataforma de préstamo de libros, revistas, audiolibros e películas en formato electrónico das bibliotecas públicas galegas que ten por obxectivo facilitar o acceso de toda a cidadanía á cultura. https://www.galiciale.gal/ Outras das opcións interesantes é a que proporciona o Consorcio editorial galego que contactou co noso centro para informarnos de que, grazas á solidariedade de moitos e moitas creadoras e editoriais, poden achegarnos unha serie de materias de balde para distintas idades e así facer máis levadía esta situación.
https://baiaedicions.gal/editorial/baia-edicions-con-vos-na-casa/
XXIV CERTAME LITERARIO FRANCISCO AÑÓN DE POESÍA


     Poderán participar todas as persoas interesadas, de calquera nacionalidade que presenten os orixinais escritos en Lingua Galega. Os textos presentados deberán ser inéditos.

- Categoría D: rapaces e rapazas de 12 a 14 anos.
Premios:
1.º clasificado: vale de 210 € en libros e publicación da obra galardoada.
Accésit: publicación da obra.

- Categoría E: mozos e mozas de 15 a 17 anos.
Premios:
1.º clasificado: cheque por valor de 450 € e publicación da obra galardoada.
Accésit: publicación da obra.

Para esta categoría as obras terán unha extensión mínima de 150 versos

     Os traballos presentaranse en sobre pechado, orixinal e cinco copias, figurando no seu exterior a mención “XXIV Certame Francisco Añón de Poesía”. No seu interior achegarase un sobre pequeno, tamén pechado, figurando no exterior o título da obra, a categoría na que participa e o lema ou pseudónimo do autor; e no interior os datos persoais (nome, idade, enderezo, teléfono de contacto, centro de estudos, titulo da obra e lema ou pseudónimo) e fotocopia do DNI ou CIF. Estes traballos recolleranse na Casa da Cultura, Avda. de San Campio, 1 - 15230 Outes (A Coruña). Tamén poden enviarse por correo ao devandito enderezo.

     O prazo de presentación estará aberto ata o 2 de abril de 2020.

Para máis información, cliquea neste enlace: http://xuventude.xunta.es/linguadenamorar/item/18410-xxiv-certame-francisco-anon-de-poesia