BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO

2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame.
3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso.
4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara.
5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h.
6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante.
7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido.
8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da
Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA).
9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro.
10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable.
11º Premios patrocinados pola ANPA do colexio.
Concederase un primeiro e un segundo premio en cada lingua (galega e castelá) e un accésit, sempre que o xurado o estime oportuno.
Ademais da dotación económica o alumnado premiado recibirá un Diploma.

TRABALLOS EN LINGUA GALEGA
1º Premio: 90 euros 
2º Premio: 75 euros 

TRABALLOS EN LINGUA CASTELÁ
1º Premio: 90 euros
2º Premio: 75 euros

Accésit : Obsequio

12º Os traballos presentados non se devolverán ao alumnado participante.
13º A participación nesta convocatoria implica a aceptación das bases.

OURENSE, 30 de xaneiro de 2022

DEPARTAMENTO DE LENGUA/LINGUA