Entradas

XXIV CERTAME LITERARIO FRANCISCO AÑÓN DE POESÍA

Poderán participar todas as persoas interesadas, de calquera nacionalidade que presenten os orixinais escritos en Lingua Galega. Os textos presentados deberán ser inéditos.

- Categoría D: rapaces e rapazas de 12 a 14 anos.
Premios:
1.º clasificado: vale de 210 € en libros e publicación da obra galardoada.
Accésit: publicación da obra.

- Categoría E: mozos e mozas de 15 a 17 anos.
Premios:
1.º clasificado: cheque por valor de 450 € e publicación da obra galardoada.
Accésit: publicación da obra.

Para esta categoría as obras terán unha extensión mínima de 150 versos

     Os traballos presentaranse en sobre pechado, orixinal e cinco copias, figurando no seu exterior a mención “XXIV Certame Francisco Añón de Poesía”. No seu interior achegarase un sobre pequeno, tamén pechado, figurando no exterior o título da obra, a categoría na que participa e o lema ou pseudónimo do autor; e no interior os datos persoais (nome, idade, enderezo, teléfono de contacto, centro de estudos, titulo da o…

IMOS AO TEATRO

VOCABULARIO CANTAR DE MÍO CID. CANTAR DEL DESTIERRO

John Banville, Príncipe de Asturias de las Letras

ORTOGRAFÍA. ACENTUACIÓN. DIPTONGOS, TRIPTONGOS E HIATOS

La 23.ª edición del DRAE ya está en las librerías

El daño de las redes sociales a nuestra lengua

CONTANDO VERSOS...

POESÍA MEDIEVAL. PRESENTACIÓN.

Hoy 15 de octubre, día de Santa Teresa de Jesús.

LECTURAS OBRIGATORIAS SECUNDARIA. LINGUA GALEGA E LITERATURA.

LECTURAS OBLIGATORIAS SECUNDARIA. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.

EXÁMENES 1ª EVALUACIÓN. PRIMER CONTROL

Antonio Hernández gana el Premio Nacional de Poesía.

Neira Vilas recibe o premio ‘Otero Pedrayo’ pola súa traxectoria como“activista literario”

Patrick Modiano, Nobel de Literatura 2014

ENUNCIADO. LA ACTITUD DEL HABLANTE.

IMAGINA

IMAGINA

RECITAL POÉTICO DE FRANCISCO JESÚS MUÑOZ SOLER